Doradztwo prawne i gospodarcze

DGE Bruxelles Polska

O DGE Bruxelles

DGE Bruxelles to międzynarodowa firma, która od 1996 roku na rynku europejskim świadczy usługi doradztwa biznesowego i finansowego koncentrując się na pozyskiwaniu finansowania dla projektów z dotacji unijnych i innych źródeł.

 

Jednostki franczyzowe 9

 

main

 

 

Doradzamy zarówno działającym już firmom, jak i nowopowstającym przedsiębiorstwom, instytutom badawczym, instytutom naukowym PAN, szkołom i uczelniom wyższym, zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom samorządu terytorialnego i innym instytucjom publicznym oraz ich konsorcjom.
Chcesz prowadzić samodzielnie firmę doradczą?

Rozpocznij z nami współpracę.

Jako właściciel nowego biura DGE Bruxelles, dzięki usługom i wsparciu oferowanym przez biuro centralne, będziesz mógł natychmiast rozpocząć swoją działalność na najwyższym, profesjonalnym poziomie.
FRANCZYZA to system sprzedaży towarów lub usług oparty na ścisłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami – Franczyzodawcą i jego Franczyzobiorcami. Istota tego systemu polega na tym, że Franczyzodawca nadaje swoim poszczególnym Franczyzobiorcom prawo oraz nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. W ramach i na okres sporządzonej na piśmie umowy franchisingowej oraz w zamian za bezpośrednie lub pośrednie świadczenia finansowe, uprawnienie to upoważnia Franczyzobiorcę do korzystania z nazwy handlowej Franczyzodawcy, jego znaku towarowego, know-how, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej Franczyzodawcy.

Sieć DGE Bruxelles rozwija się od 1996 roku, działa w 7 krajach Unii Europejskiej, w których posiada ponad 350 biur. W ramach sieci współpracuje ponad 650 konsultantów i ekspertów. W Polsce jesteśmy obecni od stycznia 2005 roku.
Obecnie funkcjonuje 9 biur doradczych DGE położonych w różnych regionach kraju, które pozyskują zarówno kilkumilionowe dotacje dla dużych firmy, jak i kilkudziesięciotysięczne dofinansowanie dla mikro i makro przedsiębiorstw. Od 2009 roku biura franczyzowe świadczą usługi zawiązane z zarządzaniem i rozliczaniem inwestycji dofinansowanych w ramach projektów unijnych.
Wszystkie biura franczyzowe DGE działają na terytorium Unii Europejskiej korzystając z jednego – wspólnego – wizerunku i wspólnej marki oraz mając możliwość oferowania swoim klientom usług świadczonych przez biura centralne.

Biura franczyzowe DGE Bruxelles w Polsce oferują swoim klientom kompleksową pomoc w następujących dziedzinach:

Doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych i pozaunijnych
Zbieranie informacji o wszystkich aktualnie dostępnych możliwościach współfinansowania projektów – przy pomocy dotacji unijnych, krajowych oraz innych dostępnych źródeł
Przygotowanie projektów i wniosków wraz z niezbędną dokumentacją aplikacyjną
Pomoc w trakcie procedury aplikacyjnej i po podpisaniu umowy o finansowanie
Zarządzenie projektami współfinansowanymi ze środków pomocowych
Doradztwo w zakresie rozliczania projektów dotowanych
Szkolenia z zakresu dotacji
Na początek – Wprowadzenie
Oferujemy Tobie i Twoim pracownikom kompleksowe Szkolenie Wprowadzające. Szkolenie trwa łącznie dwa tygodnie i prowadzone jest metodą warsztatów. Obejmuje następujące zagadnienia: Środki pomocowe unijne i pozaunijne, Proces Sprzedaży, Obsługa Klienta, Zarządzanie Projektami, Studium Wykonalności oraz Analiza Finansowa, Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej. Otrzymasz wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe. Później będziesz mógł brać udział w organizowanych seminariach aktualizujących.Na bInformacja

Franczyzobiorcy korzystają z Bazy Danych należącej do DGE Bruxelles. Baza zawiera informacje o wszystkich dostępnych programach pomocowych na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym. Każde nowe biuro franczyzowe otrzymuje ponadto na początek bazę potencjalnych klientów.

W każdej chwili – Pomoc techniczna
Biuro centralne, bez względu na rodzaj Twojego problemu, gwarantuje stałą pomoc w prowadzeniu działalności. Dotyczy to szczególnie pomocy technicznej przy opracowywaniu wniosków o dotację i dokumentacji aplikacyjnej oraz pomocy w trakcie procedury aplikacyjnej.

Korzyści płynące ze współpracy z DGE:

Przynależność do grupy biur doradczych, które – od 1996 roku – działają na terenie UE
Korzystanie z zalet pracy w sieci – współpraca pomiędzy poszczególnymi biurami
Stała opieka i doradztwo biura centralnego
Kompleksowa pomoc od samego początku prowadzenia działalności
Wsparcie procesu sprzedaży – przekazanie bazy potencjalnych klientów, zorganizowanie 20 spotkań handlowych, możliwość uczestniczenia w spotkaniach handlowych prowadzonych przez pracowników biura centralnego,
Szkolenie Wprowadzające – wiedza oraz warsztat pracy z obszarów związanych z zagadnieniami dotacji + materiały szkoleniowe
Seminaria aktualizujące
Dostęp do Bazy Danych DGE Bruxelles – programy pomocowe na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym
Baza potencjalnych klientów
Możliwość korzystania z CRM – systemu służącego do zarządzania relacjami z klientami
Własna strona internetowa oraz adresy mailowe
Zindywidualizowane materiały firmowe
Broszury informacyjne
Wielojęzyczna strona internetowa
Korzystanie z marki DGE Bruxelles
Pomoc marketingowa
Promocja międzynarodowa
Od naszego Franczyzobiorcy oczekujemy:
Przedstawienia zaświadczenia o niekaralności
Wykształcenia wyższego
Podpisania umowy o współpracy
Wniesienia opłaty wstępnej
Wnoszenia rocznej opłaty ryczałtowej
Poszanowania wizerunku i marki Franczyzodawcy
Opłata wstępna pokrywa:
Przyjęcie do sieci biur DGE Bruxelles
Prawo do używania marki
Pomoc w rozpoczęciu działalności
Korzystanie ze strategii marketingowej od początku działalności
Intensywne szkolenie wprowadzające w biurze centralnym dla Franczyzobiorcy i pracowników
Materiały Szkoleniowe i Podręcznik Operacyjny
Pomoc przez cały czas obowiązywania umowy, włącznie z pomocą telefoniczną on line ze strony naszych konsultantów i ekspertów
Wzory logo, nagłówków – do drukowania papieru firmowego, kopert i wizytówek
Korzystanie ze zindywidualizowanej strony internetowej (np. www.dge.pl/olsztyn)
Korzystanie z adresów i kont poczty elektronicznej (np. olsztyn@dge.pl)
Hasło umożliwiające logowanie się na stronę internetową DGE Bruxelles Polska Restricted Area gdzie na bieżąco aktualizowane są informacje o wszelkich możliwościach finansowania oraz o programach dostępnych na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym

Czym jest Szkolenie Wprowadzające?

Szkolenie Wprowadzające prowadzone jest w biurze centralnym. Na miejscu Franczyzobiorca otrzymuje kompleksowy zestaw informacji, który umożliwi świadczenie usług. Szkolenie trwa łącznie dwa tygodnie i prowadzone jest metodą warsztatów. Obejmuje następujące zagadnienia: Środki pomocowe unijne i pozaunijne, Proces Sprzedaży, Obsługa Klienta, Zarządzanie Projektami, Studium Wykonalności oraz Analiza Finansowa, Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej. Dla uczestników przygotowujemy i przekazujemy wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe. Dzięki temu szkoleniu, stałej pomocy on-line dla Franczyzobiorców oraz seminariom aktualizującym oferowanym przez cały czas trwania umowy współpracy, każda osoba, także ta, która nie posiada żadnego doświadczenia w branży doradztwa europejskiego będzie mogła prowadzić swoją działalność w tym sektorze na profesjonalnym poziomie.

Na czym polega oferowana Franczyzobiorcom przez biuro centralne pomoc techniczna?

Pomoc ta polega na wsparciu przy rozwiązywaniu wszelkich problemów naszych partnerów, jakie mogą się pojawić w trakcie uruchamiania i prowadzenia swojej działalności. Pomoc ta obejmuje porady z zakresu działalności konsultingowej, wyjaśnienia dotyczące obowiązujących przepisów prawnych, aż po wskazówki związane z opracowywaniem projektów. Możliwość korzystania z tej bezpłatnej, profesjonalnej pomocy w czasie obowiązywania naszej umowy, pozwala Franczyzobiorcom świadczyć usługi na najwyższym poziomie – koncentrując się na pozyskiwaniu nowych klientów.

Na jaki czas podpisywana jest umowa?

Umowa obowiązuje przez 5 lat, ale na życzenie Franczyzobiorcy możemy ustalić inny czas trwania umowy.

Co dzieje się po wygaśnięciu umowy?

Po wygaśnięciu umowy nie jest konieczne ponowne wnoszenie opłaty wstępnej, ani jakichkolwiek innych opłat. Franczyzobiorca, aby kontynuować swoją działalność i współpracę z siecią DGE Bruxelles oraz korzystać z marki firmy, musi jedynie dalej uiszczać roczną, zryczałtowaną opłatę.

Opłata roczna, jakiej oczekuje się od Franczyzobiorców, jest stała, czy może wzrosnąć w zależności od decyzji Franczyzodawcy?
Opłata roczna jest opłatą stałą. Jeśli nawet biuro centralne zdecyduje się zmienić wysokość tej kwoty uczyni to tylko wobec osób, które przystąpią do sieci DGE Bruxelles po dacie podjęcia takiej decyzji. Oznacza to, że w kwestii rocznych opłat Franczyzobiorcę obowiązują tylko postanowienia zawarte w umowie.

Jakie informacje można znaleźć na stronach internetowych DGE Bruxelles Restricted Area?» Część naszej strony internetowej jest dostępna tylko dla Franczyzobiorców po wpisaniu udostępnionego hasła. Strona ta zawiera stale aktualizowane informacje, dzięki temu partnerzy dysponują kompletnymi informacjami o istniejących możliwościach współfinansowania inwestycji. Przypominamy nasz adres: www.dge.pl

Jakie są wymagania dotyczące lokalu, w którym będzie się mieścić biuro franczyzowe (lokalizacja, powierzchnia, wizualizacja)?»
Podstawowe wymogi w stosunku do biura franczyzowego DGE to konieczność jego oznaczenia logo DGE Bruxelles oraz zapewnienie takiego standardu biura, który pozwoli świadczyć klientom usługi o określonej – wysokiej – jakości. Konieczny jest stały dostęp do Internetu. DGE nie narzuca lokalizacji biura franczyzowego w danej miejscowości, powierzchni biura czy jego wizualizacji.

Czy biura mają jakąś wyłączność terytorialną (na region, województwo)?

Polityka DGE Bruxelles zakłada lokalizację 1 biura franczyzowego na 250 000 mieszkańców. Dopuszczalne jest oczywiście lokalizowanie biura w mniejszych miejscowościach.

Jak kształtują się przychody biura, po jakim czasie zwraca się inwestycja?

Koszty związane z przystąpieniem do sieci, zgodnie z opracowanym biznes planem, powinny zwrócić się po około 1,5 roku działalności. Nasze doświadczenie w prowadzeniu sieci franczyzowej pokazuje jednak, że wyniki biura zależą głównie od aktywności Franczyzobiorcy.

Ile kosztuje licencja, kiedy należy wpłacić pieniądze i czy możliwa jest płatność w ratach?

Koszt licencji to 40 000 zł netto opłaty wstępnej i 10 000 zł netto opłaty rocznej, ryczałtowej, niezmiennej przez cały czas trwania umowy. Opłata wstępna może zostać rozłożona na raty, a w zależności od aktywności biura istnieje możliwość redukcji opłaty wstępnej.

Czy Franczyzobiorca przechodzi jakieś szkolenia? Jeśli tak, czy są one dodatkowo płatne, ile trwają i czy obejmują one także pracowników Franczyzobiorcy?
Każdy Franczyzobiorca bezpośrednio po podpisaniu umowy franczyzy z DGE uczestniczy w Szkoleniu Wprowadzającym. Trwa ono dwa tygodnie i obejmuje zagadnienia związane z pozyskiwaniem klientów, ich obsługą, przygotowywanie projektów i zarządzaniem nimi. Ponadto Franczyzobiorca uczestniczy w szkoleniach uzupełniających, organizowanych przez DGE w zależności od zmian, które dokonują się na rynku dotacji unijnych. Szkolenia uzupełniające dotyczą nowych usług oferowanych przez DGE, zagadnień sprzedażowych, nowych programów unijnych itp. Uczestnictwo w szkoleniach (wprowadzającym i uzupełniających) nie jest dodatkowo płatne. Udział w nich biorą zarówno Franczyzobiorcy jak i ich pracownicy.

Czy istnieje składka na fundusz reklamowy i ile ona wynosi? Jaką ewentualnie reklamę on obejmuje?

Nie. W DGE nie ma dodatkowej składki na fundusz reklamowy.

Kim powinny być osoby zatrudnione w biurze franczyzowym? Czy DGE posiada profil pracownika biura? Jaka jest sugerowana liczba pracowników biura?

W każdym biurze DGE Franczyzobiorca powinien zgromadzić przynajmniej dwóch pracowników o następujących profilach kompetencji: konsultant ds. funduszy i handlowiec.

Czy osoba kupująca franczyzę DGE musi znać się na dotacjach unijnych?

Nie jest to warunek konieczny. Wszyscy Franczyzobiorcy przechodzą Szkolenie Wprowadzające dotyczące również dotacji.

Czy biuro centralne narzuca jakiś cennik usług? Czy zawiera on jakieś minimalne i maksymalne granice wynagrodzenia?

DGE Bruxelles proponuje swoim Franczyzobiorcom cennik usług, ale Franczyzobiorcy nie mają obowiązku jego stosowania.

Jaki jest wskaźnik efektywności?

Wskaźnik efektywności usług świadczonych przez DGE wynosi 89%. Jest on mierzony dla biur centralnych w krajach, gdzie funkcjonuje sieć DGE.

Czy Franczyzobiorca zobowiązany jest do składania raportów z prowadzonej działalności do biura centralnego? Jeśli tak to jak często i czego one dotyczą?

Tak. Franczyzobiorca składa do biura centralnego raporty kwartalne. Dotyczą one profilu klientów obsługiwanych przez biuro franczyzowe oraz informacji o profilu projektów realizowanych przez biuro dla tych klientów.

Jaka musi być forma prawna biura franczyzowego?

Forma prawna biura franczyzowego może być dowolna. Współpracujemy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz ze spółkami prawa handlowego. Biuro centralne nie wymaga również zarejestrowania osobnego podmiotu przeznaczonego wyłącznie do działalności pod marką DGE Bruxelles.

Kontakt
info@dge.pl Tel. (+48 22) 412 51 25 Fax. (+48 22) 412 51 27

Źródło: DGE Bruxelles Polska

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *