Uroda i fitness

Image Instytut Kosmetologii

O nas

Tu dowiecie się wszys­tkiego na nasz temat. Dowiecie się o doświad­cze­niu, i wyróżnieni­ach, a także o ludzi­ach, którzy tworzą wspani­ałą, niepow­tarzalną atmos­ferę w Insty­tu­cie IMAGE.
Przed­staw­iamy tu także part­nerów wspier­a­ją­cych nas w wszel­kich dzi­ała­ni­ach doty­czą­cych dba­nia o urodę.
Zna­jdziecie tu także naszą galerię zdjęć przed­staw­ia­jącą nasz Insty­tut, zabiegi w nim wykony­wane, a także ważne dla nas wydarzenia.

Jednostki własne 2

Jednostki partnerskie 10

 

image-zabieg
Zespół
dorota gawlowskamgr Dorota Gawłowska-Mazurek — kos­me­tolog — właś­ci­cielka Insty­tutu Image

Ukończyła kos­me­tologię na wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym Uni­w­er­sytetu Medy­cznego w Łodzi i w dal­szym ciągu pod­nosi swoje kwal­i­fikacje uczest­nicząc w spec­jal­isty­cznych szkole­ni­ach, sym­poz­jach, kon­gre­sach. Zdoby­w­czyni prestiżowego tytułu Wicemistrza Pol­ski korek­cyjnego Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego. Autorka licznych artykułów z zakresu kos­me­tyki i medy­cyny este­ty­cznej pub­likowanych w medi­ach region­al­nych i ogólnopol­s­kich. Prowadzi szkole­nia dla lekarzy, kos­me­tologów i kos­me­ty­czek w zakre­sie laseroter­apii, radio fre­quency, elek­tro­po­racji oraz innych nowych tech­nologii dostęp­nych w medy­cynie este­ty­cznej. Jest także wykład­owcą w WSUS w Poz­na­niu odd­ział w Koninie, gdzie omawia ze stu­den­tami nowoczesne tech­nolo­gie kos­me­ty­czne. Wraz z mężem od kilku lat tworzy nową markę kos­me­tyków pro­fesjon­al­nych med­beauty, która cieszy się dużym uznaniem wśród gabi­netów kos­me­ty­cznych ‚medy­cyny este­ty­cznej i SPA w całej Polsce.

 

Cer­ty­fikaty:

Pilingi chemiczne, pod­stawy teo­re­ty­czne, wskaza­nia klin­iczne. Przegląd metod. – DERMED Łódź
Mezoter­apia w chorobach skóry i der­ma­tologii este­ty­cznej. Metody biore­wital­iza­cji skóry twarzy. – DERMED Łódź
Laserowe usuwanie owłosienia– Light Sheer – COHER­ENT POLSKA
Zas­tosowanie pil­ingów chemicznych lab­o­ra­to­rium Medi­derma – BIO – PRO­FIL POLSKA
Bez­pieczeństwo i praw­idłowa obsługa sys­temu Elos ™ Polaris – laserowe usuwanie owłosienia, zamykanie naczyń krwionośnych – SHARPOL
Tech­niki laserowe w der­ma­tologii este­ty­cznej – cz.I – Usuwanie nad­miernego owłosienia, rozsz­er­zonych naczyń twarzy i k.k dol­nych – DERMED Łódź
Tech­niki laserowe w der­ma­tologii este­ty­cznej – cz. II – Metody fotood­mładza­nia skóry twarzy. Metody usuwa­nia naczyń, włosów, blizn i prze­bar­wień skóry przy wyko­rzys­ta­niu skan­era. – DERMED
Nowe pilingi w der­ma­tologii este­ty­cznej – wskaza­nia, prze­ci­wwskaza­nia, pro­ce­dury. Przegląd metod złuszcza­nia powierz­chownego i głębok­iego skóry – mikro­der­mabrazja, fotopilingi laserowe – ablacje plaz­mowe ( koblacja). Mezoter­apia bezigłowa. – DERMED Łódź
Zas­tosowanie pilingu medy­cznego Ener­peel EL, PA z kwasem trój chlorooctowym.
Cer­ty­fikat uczest­nictwa w kon­gre­sie naukowym” COS­MO­D­ERM X – Joint Meet­ing of PSAD and ESCAD” – Kraków
Uczest­nictwo w pokazie bez­op­er­a­cyjnego wypeł­ni­a­nia zmarszczek oraz pow­ięk­sza­nia i korekty ust pt. „ Resty­lane to bez­pieczeństwo , pię­kno i trwałość” – Aure­Pio Med.
Mak­i­jaż per­ma­nentny – cer­ty­fikat upoważ­ni­a­jący do prowadzenia szkoleń z zakresu mak­i­jażu permanentnego.
Dr. Aneta Szczap — lekarz medy­cyny, lekarz medy­cyny este­ty­cznej, kosmetolog

Stu­dia ukończyła na Akademii Medy­cznej w Poz­na­niu. Posi­ada dwie spec­jal­iza­cje. Od wielu lat intere­suje się medy­cyną este­ty­czną. W tym kierunku pod­niosła kwal­i­fikacje, biorąc udział w wielu szkole­ni­ach w renomowanych Cen­trach Szkole­niowych w kraju i za granicą. Szkoli innych lekarzy w zakre­sie medy­cyny laserowej, radio fre­quency, eletro­po­racji i innych nowych tech­nologii w medy­cynie estetycznej.

 

Cer­ty­fikaty:

Metody leczenia objawów starzenia się skóry twarzy ( toksyna boruli­nowa). Tech­niki pod­sta­wowe. Tech­niki zaawansowane.
Bez­op­er­a­cyjne wypeł­ni­anie zmarszczek oraz pow­ięk­szanie i korekta ust za pomocą kwasu hialuronowego – RESTY­LANE – Q – MED ESTETICS.
Pilingi chemiczne, pod­stawy teo­re­ty­czne, wskaza­nia klin­iczne. Przegląd metod. – DERMED Łódź
Mezoter­apia w chorobach skóry i der­ma­tologii este­ty­cznej. Metody biore­wital­iza­cji skóry twarzy. – DERMED Łódź
Zas­tosowanie pil­ingów chemicznych lab­o­ra­to­rium Medi­derma – BIO – PRO­FIL POLSKA
Bez­pieczeństwo i praw­idłowa obsługa sys­temu Elos ™ Polaris – laserowe usuwanie owłosienia, zamykanie naczyń krwionośnych – SHARPOL
Tech­niki laserowe w der­ma­tologii este­ty­cznej – cz.I – Usuwanie nad­miernego owłosienia, rozsz­er­zonych naczyń twarzy i k.k dol­nych – DERMED Łódź
Tech­niki laserowe w der­ma­tologii este­ty­cznej – cz. II – Metody fotood­mładza­nia skóry twarzy. Metody usuwa­nia naczyń, włosów, blizn i prze­bar­wień skóry przy wyko­rzys­ta­niu skan­era. – DERMED
Nowe pilingi w der­ma­tologii este­ty­cznej – wskaza­nia, prze­ci­wwskaza­nia, pro­ce­dury. Przegląd metod złuszcza­nia powierz­chownego i głębok­iego skóry – mikro­der­mabrazja, fotopilingi laserowe – ablacje plaz­mowe ( koblacja). Mezoter­apia bezigłowa. – DERMED Łódź
Zas­tosowanie pilingu medy­cznego Ener­peel EL, PA z kwasem trój chlorooctowym.
Lecze­nie nad­miernej potliwości ( toksyna botulinowa).
zespolKażda z naszych kos­me­ty­czek i kos­me­tologów ukończyła szereg różnego rodzaju szkoleń, aby móc w pro­fesjon­alny sposób dbać o Państwa urodę i samopoczucie.

Certyfikaty: kursy i szkole­nia, które odbyły nasze kos­me­ty­czki i kosmetolodzy:

Obsługa sys­temu RF Bella III Therma : Thermalifting skóry , theralipoliza ciała — metodyka stosowa­nia, wskaza­nia, prze­ci­wwskaza­nia do zabiegów.
Obsługa sys­temu Elite Shape: ende­molo­gia, radio­der­malipoliza w zab­ie­gach lik­widacji cel­lulitu i nad­miar tkanki tłuszc­zowej; radio­der­malift­ing skóry.
Kri­olipoliza – wym­rażanie komórek tłuszczowych
Lipokaw­itacja w zab­ie­gach usuwa­nia nad­mi­aru tkanki tłuszc­zowej i cellulitu.
Obsługa sys­temu Aero­fat: masaż pod­ciśnieniowy w lik­widacji cel­lulitu, mod­e­lowa­niu syl­wetki, uję­dr­ni­a­niu ciała. Aparatur­owy drenaż lim­faty­czny twarzy i ciała.
Obsługa sys­temu Herkin: pil­ing kaw­ita­cyjny, ultra­dźwięki, jono­foreza i sono­foreza w kosmetyce.
Obsługa sys­temu Res­o­lu­tion Five: Nowoczesna mezoter­apia bezigłowa w odmładza­niu i regen­er­acji skóry.
Obsługa sys­temu Meso In – Mezoter­apia bezigłowa– tech­nika stosowa­nia. Pomoc w różnych defek­tach skóry twarzy i ciała.
Zas­tosowanie kos­me­ty­cznych pil­ingów chemicznych Lab­o­ra­to­rium Mediderma.
Zas­tosowanie pro­fesjon­al­nych zabiegów pielę­gna­cyjnych twarzy Bruno Vassari.
Insty­tute BCN – hisz­pańskie dermo ampułki w nowoczes­nych zab­ie­gach kosmetycznych.
Beauty Med — profesjonalne dermo kos­me­tyki w zab­ie­gach pielę­gna­cyjnych twarzy i ciała.
Pod­sta­wowe infor­ma­cje z pielę­gnacji kos­me­ty­cznej otrzy­mają Państwo w recepcji. Jedyna w swoim rodzaju recepcjon­istka umówi na dogodny ter­min zabiegu oraz na wiz­ytę kos­me­to­log­iczną lub lekarską.

ZŁOTY MASKA 24K MED­BEAUTY OTRZY­MAŁA ZŁOTY MEDAL MIĘDZY­NAR­O­DOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

Jest nam niezmiernie miło poin­for­mować Państwa, że ZŁOTA MASKA 24K MED­BEAUTY, która obecna jest w zab­ie­gach przeprowadzanych w naszym Insty­tu­cie została wyróżniona Zło­tym Medalem Między­nar­o­dowych Targów Poz­nańs­kich 2016 roku.

Maska Med­beauty Gold 24K posi­ada właś­ci­wości prze­ci­wz­marszczkowe i rozświ­et­la­jące, opóź­nia pro­ces pow-stawania zmarszczek, sty­mu­luje syn­tezę kola­genu, naw­ilża oraz odży­wia skórę. Lik­widuje prze­bar­wienia . Przez­nac­zona jest szczegól­nie dla skóry z ten­dencją do pow­stawa­nia zmarszczek i utratą elasty­czności. Ide­al­nie sprawdza się także w przy­padku skóry suchej, odwod­nionej, skłon­nej do pow­stawa­nia zmian barwnikowych.

MED­BEAUTY ODKRYCIEM ROKU 2016

Laur Kon­sumenta to ogólnopol­ski projekt, który ma na celu wyłonie­nie najpop­u­larniejszych produktów i marek. To nagroda dla tych marek, które przeszły lift­ing mar­ketingowy, bądź zostały po raz pier­wszy wskazane przez kon-sumentów w ogólnopol­skim pro­jek­cie Laur Konsumenta.

Nagroda Odkrycie Roku została przyz­nana także nam, za innowa­cyjne pro­dukty marki Med­beauty, która wzbudziła zau­fanie kon­sumen­tów. Marka Med­beauty to przede wszys­tkim wysoko jakoś­ciowe i bez­pieczne , pro­fesjon­alne preparaty do pielę­gnacji twarzy i ciała.

Wszys­tkie preparaty twor­zone zostały w opar­ciu o najnowszą wiedzę kos­me­to­log­iczną w dziedzinie biotech-nologii i medy­cyny. Do pro­dukcji preparatów używa się sprawd­zonych naukowo skład­ników, które są dokład­nie anal­i­zowane pod kątem skuteczności. Recep­tury preparatów przy­go­towywane są we współpracy z wybit­nym gronem lekarzy der­ma­tologów oraz kosmetologów.

WYRÓŻNIE­NIE DLA URZĄDZENIA MAGIC RF W KAT­E­GORII INNOWACJA POD­CZAS DNI URODY I SPA 2015

Magic RF nagrod­zone wyróżnie­niem w kategorii „Innowacja „ pod­czas Dni Urody i SPA 2015. To wysok­iej klasy aparatura do przeprowadza­nia medy­cznych zabiegów frak­cyjnego nakłuwa­nia skóry. Wyko­rzys­tuje tech­nologię fal radiowych. To jeden z bardziej lubianych zabiegów z zakresu kos­me­tologii este­ty­cznej w naszym Instytucie. Dedykowany jest ter­apii blizn, rozstępów, drob­nych i śred­nich zmarszczek, wiotkości skóry, fotouszkodzeń i trądziku. Magic RF to urządze­nie najwyższej klasy, wyjątkowo skuteczne, bez­pieczne oraz zapew­ni­a­jące dłu­gotr­wały efekt.

Dzięki wyjątkowej tech­nologii MAGIC RF możemy wykonać następu­jące zabiegi:

Niechirur­giczny lift­ing twarzy,
Odmłodze­nie skóry,
Częś­ciowa bądź całkowita lik­widacja zmarszczek,
Usuwanie blizn,
Zmniejsze­nie i lik­widacja rozstępów,
Odnowa skóry.

PARTNERZY

Dytry­b­u­tor pro­fesjon­al­nych kos­me­tyków i spec­jal­isty­cznych urządzeń dla gabi­netów kos­me­ty­cznych, medy­cyny este­ty­cznej, spa & wellness.

Ogólnopol­ska sieć salonów partnerskich zaj­mująca się profesjonalną pielę­gnacją twarzy i ciała.
Ogólnopol­ska sieć Gabinetów Fotoepilacji Estetyki.

Marka kos­me­tyków pielę­gna­cyjnych na twarz i ciało twor­zona z ogromną pasją przez Image dla sze­rok­iego grona pro­fesjon­al­istów z dziedziny kos­me­tologii i medy­cyny. Misją firmy jest przede wszys­tkim pro­dukcja wysoko jakoś­ciowych i bez­piecznych pro­duk­tów z wyko­rzys­taniem najnowszej wiedzy z dziedziny biotech­nologii i kos­me­tologii medy­cznej. Do pro­dukcji kos­me­tyków używa się sprawd­zonych naukowo skład­ników, które są dokład­nie anal­i­zowane pod kątem skuteczności. Recep­tury są ory­gi­nalne i niepowtarzalne.

Jest pro­du­cen­tem ampułek stosowanych w pielę­gnacji i lecze­niu różnych defek­tów este­ty­cznych twarzy i ciała. Ampułki IBCN przez­nac­zone są do mezoter­apii mikroigłowej (meso rollery, meso peny), mezoter­apii bezigłowej (elek­tro­po­racja), sono­forezy, jono­forezy i wielu innych zas­tosowań np. po zabiegu mikro­der­mabrazji, oksybrazji.

Bruno Vas­sari to hisz­pańska firma kos­me­ty­czna, która pro­ponuje ekskluzy­wne preparaty przez­nac­zone do pro­fesjon­al­nej pielę­gnacji twarzy i ciała. Poleca także sze­roki wach­larz bardzo skutecznych pro­duk­tów do kuracji domowych. Firma cieszy się uznaniem na całym świecie. Jej pri­o­ry­tetem jest tworze­nie nowoczes­nych recep­tur kos­me­to­log­icznych oraz innowa­cyjnych, pro­fesjon­al­nych zabiegów pielęgnacyjnych.

Kieru­jąc się zapotrze­bowaniem rynku medy­cyny este­ty­cznej oraz kos­me­ty­cznego, pow­stała marka wyjątkowa — TOP TECH­NOL­OGY. Jest zwieńcze­niem pracy najlep­szych spec­jal­istów, inżynierów z Hisz­panii oraz z Pol­ski, którzy stworzyli zupełnie nową jakość. Spec­jal­nie opra­cow­ane pro­gramy zabiegowe, po kon­sul­tac­jach z najlep­szymi spec­jal­is­tami w branży dały wyjątkowe rezul­taty. Pozwalają osiągnąć najwyższe para­me­try, za czym idzie niespo­tykana skuteczność zabiegów. Nigdy dotąd rezul­taty nie były tak zadowalające.

Jakość przede wszys­tkim – stwierdze­nie stało się dewizą marki. Kom­po­nenty i tech­nolo­gie, dzięki którym pow­stają urządzenia, dają gwarancję użyteczności przez długie lata. Najwyższa jakość wyko­na­nia i wyjątkowy design pozwalają budować przewagę konkuren­cyjną marki TOP TECH­NOL­OGY.

Suma inwestycji

Inwestycja w wyposażenie Instytutu Kosmetologii Image wynosi od 99 000 – 199 000 pln netto w zależności od wyboru pakietu startowego,
koszt wyposażenia Salonu Kosmetycznego Image to inwestycja 49 900 pln netto do 89 900 pln netto.
Aby najbardziej optymalnie dostosować gabinet do realiów rynkowych, z inwestorem przeprowadzane są rozmowy na temat doboru urządzeń, kosmetyków oraz pozostałych elementów wyposażenia. Dysponujemy gotowymi rozwiązaniami, które dostosowujemy do specyfiki miejsca, w którym będzie mieścił się Instytut.

Nie pobieramy opłaty licencyjnej od partnerów.

Wymagania sieci

lokal Instytutu Kosmetologii Image powinien mieć co najmniej 80 m2 powierzchni, aby można było utworzyć co najmniej 3 pomieszczenia zabiegowe,
Salon Kosmetologii Image powinien mieć co najmniej 45 m2.
Ze względu na politykę jakości, stosowaną w naszych gabinetach, konieczne jest zachowanie najwyższych standardów wykonywania usług. Od partnera oczekujemy również nastawienia na długotrwałą współpracę i ciągły rozwój.

Kontakt
662 497 510 63 242 50 70 63 249 39 69 konin@instytutimage.pl

Źródło: Image Instytut Kosmetologii

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *